Hanabusa Itchô (1652-1724)
Kôun Sôryû (1598-1679)
Gôjo (1733-1824)
Kusumi Morikage (c.1620-1690)
Katô Bunrei (1706-1782)
Naitô Tôho (1728-1788)
Chikudô (Ki Nei) († 1825) & Minagawa Kien (1734-1807)
Gan Ku (1749-1838)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Shibata Gitô (1780-1819)
Gan Ku (1749-1838)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Tani Bunchô (1763-1840)
Ishikawa Kansai (1764-1840)
Kameda Bôsai (1752-1826)
Totoki Baigai (1749-1804)
Go Shun (1752-1811)(Matsumura Gekkei)
Okada Hankô (1782-1846)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Oda Kaisen (1785-1862)
Okamoto Shûki (1807-1862)
Kanô Seisen'in (1796-1846) & Yamai Ujioki (1788-1857)(possibly)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Azuma Tôyô (1755-1839) & Ban Kôkei (1733-1806)
Mori Ippô (1798-1871)
Yamaguchi Sôken (1759-1818) & Kihada Myôan (1745-1821)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Ônishi Chinnen (1792-1851) & Kameda Bôsai (1752-1826)
Takebe Sôchô (1761-1814)
Tomioka Tessai (1836-1924)
Fukuda Kodôjin (1865-1944)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Hirai Baisen (1889-1969)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Gempô Daiin (1842-1933)
Nantembô (1839-1925)
Shizan Eon (1859-1959)
Gempô Sôhan (Shôun) (1848-1922)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Sakai Kuraki (1869-1945)
Kaname Shuhei (1906-1994)
Tsuda Hakuin (1862-1946)
Yûdô (dates unknown)
Saitô Shôun (born 1895)
Iguchi Kashû (1880-1930)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Mori Getsujô (1887-1961)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Kimura Kyôen (1885-1957)
Kobayashi Zentei (Undôjin)(1893-1972)
Tomioka Tessai (1836-1924)
Tomioka Tessai (1836-1924) & Yôraku Tôzan (dates unknown)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Takahashi Seizan (dates unknown)
Chikuden, Tanomura (1777-1835) & Hôko
Ikeda Keisen (1863-1931) & Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei) (1881-1941)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Kobori Enshû IIX (Masayasu, Sôchû, 1786-1867) & Takahashi Dôhachi II (Hokkyo)(Nin’ami)(1783-1855)
Matsuoka Kankei (1876-1934) & Beizan (dates unknown)
Yamabe Kazunobu (dates unknown)