Gan Tai (1782-1865)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Komai Ryûsen (born 1866)
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Mori Kansai (1814-1894)
Hirafuku Hyakusui (1877-1933)
Okajima Seikô (1827-1877)
Mochizuki Gyokusen (1794-1852)
Iguchi Kashû (1880-1930)
Kimura Kôhô (born 1884)
Hôjô (dates unknown)
Maeda Seison (1885-1977)
Ryûhô (dates unknown)
Miyata Shizan (1889-1971)
Okamura Kôichi (1904-1974)
Nishiyama Kan'ei (1833-1897)
Hirose Hakuen (act. 1850-70)
Fukui Kôtei (1865-1937)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Kojima Tanyô (1902-1975)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Azuma Hekiu (1904-1970)
Kabata Tôsen (1897-1985)
Kawajima Hiroshi (1910-1994)
Maeda Masao (born 1918)
Nishimura Nantei (1775-1834)
Shimomura Kanzan (1873-1930)
Fujimori Koan (1799-1862)