Shibata Zeshin (1807-1891)
Komai Ryûsen (born 1866)
Kamisaka Sekka (1866-1942) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Tôsei Kureimitsu (19th century)
Nagazawa Rosetsu (1754-1799) & Komai Genki (1747-1797)
Itô Shinsui (1898-1972)
Nishiyama Kan'ei (1833-1897)
Meisetsu (20th century)
Miyata Shizan (1889-1971)
Hôjô (20th century)
Maeda Seison (1885-1977)
Maeda Masao (born 1918)
Hiroshi, Kawajima (1910-1994)
Azuma Hekiu (1904-1970)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Kojima Tanyô (1902-1975)
Kabata Tôsen (1897-1985)
Katô Bunrei (1706-1782)
Irie Shikai (1862-1940)
Nishimura Nantei (1775-1834)
Kawamura Bumpô (1779?-1821)
Kishi Renzan (1804-1859)
Hirano Gogaku (1810-1893)