Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Nagazawa Rosetsu (1754-1799) & Komai Genki (1747-1797)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Ema Tenkô (1825 -1901)
Chokushû sanjin (dates unknown)
Shiseki Renshu (1842-1914)
Hoshino Chôkuô (1867-1937)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Namikawa Goun (born 1880) & Shôju
Hirai Baisen(1889-1969) & Kuze Kyûhô (1925-1987)
Nakajima Kahô (1866-1939) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Ueda Tangai (1863-1939) & Hakuun
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Fujioka Ryûhô (born 1870) & Daimaru Hoppô (1879-1959)
Gôtô Shûgai (born 1886) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Ueda Tangai (1863-1939) & Hakuun