Murase Taiitsu (1803-1881)
Murase Taiitsu (1803-1881)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Gassaku album by 11 artists: Tomioka Tessai (1837-1924), Tomomatsu Entai (1895-1973), Takami Kiyôen (born 1865), Ōshima Tessui (1871-1945), Yamanaka Shinten'ô (1823-1885), Shiio Benkiyô,(1876-1971), Himejima Chikugai (1840-1928), Sugi Chiyôu (1835-1920), Ômi Kaidô (1823-1879), Hirose Seison (1819-1884)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Okuhara Seiko (1837-1913)