Mori Tetsuzan (1771-1841) & Shinkai Sôken (1744-1812)
Gassaku by 6 artists: Kubota Beisen (1852-1906), Yohika Bokuzan - (born 1852) & 4 others unread/unknown
Kishi Renzan (1804-1859)
Matsuo Shûzan (act early Meiji)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Õhara Donshû († 1857)
Nakajima Shûgaku (act Meiji)
Nikka, Tanaka († 1845)
Kishi Renzan (1804-1859)
Tanaka Nikka († 1845)
Kishi Chikudô (1826-1897)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Imao Keinen (1845-1924)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Kiyomizu Rokubei II (c.1797-1860) (Seisai)
Matsumura Keibun (1779-1843) & Nin’ami Dôhachi I (II) (1783-1855)
Shiokawa Bunrin (1801-1877) & Kiyomizu Rokubei III (1822-1883)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)