Hijiya Bunkei (1899-1951)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Imaôji Yûzan (1790-1849)
Hashimoto Dokuzan(1869-1938)
Okuhara Seiko (1837-1913)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Kawashima Baikan (1902-1977)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Hasegawa Gyokujun (1864-1921)
Umemura Keizan (1866-1934)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)
Satô Haruyuki (1922-1980)
Gotôda Nankei († 1867)
Yamaoka Seiryô (1807-1869)
Seki Seisetsu (1877-1945)
Gassaku by 2 painters and 3 poets: Teisai Hokuba (1771-1844) Chôbunsai Eishi (1756-1829) Yomono Magao (Utagaki ) (1753–1829) Ishikawa Masamochi (Rokujuen )(1752-1829) Hajintei Ichindô (Sensôan)(<1750-1820)
Chô Gesshô (1772-1832)
Chô Gesshô (1772-1832)
Minagawa Kien (1734-1807)
Yoshimura Kôkei (1769-1836)