Hôjaku (dates unknown)
Kuzuhara Teru (born 1915)
Imao Keinen (1845-1924)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Nishigawa Tôrei (1865-<1925)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Kôsai (dates unknown)
Hirai Baisen (1889-1969)
Tanomura Chokugai (1903-1997)
Hakutô (dates unnown)
Ueda Manshû (1869-1952)
Nakamura Reihô (1898-1980)
Koike Raseki (1898-1983)
Umemoto Tokyû (1917-1989)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
Sô Shûshin? (born 1826)
Kitano Gempô (1842-1933)
Hisayuki (Kûsetsu?) (dates unknown)
Shuku Sanpō (1902-1994)