Yoshimura Chokuhô (dates unknown) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
Matsumura Baisô (1884-1934) & Kiyomizu Rokubei VI (1901-1980)
Kishi Chikudô (1826-1897)
Nishiyama Hôen (1804-1867)
Nomura Ryôchô (1883-1977) & Matsubayashi Hôsai XV (1921-2004)
Shimizu Kôshô (1911-1999) & Kaneta Masanao (born 1953)
Gassaku album by 14 artists (1914)
gassaku album by 9 artists
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Kasumi Bunshô (1905-1998) & Yoshihiro Dobuchi (?)
Matsumoto Fûko (1840-1923)
Gassaku album by 12 artists
Kôno Seiko (1881-1945) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Sakata Shuken II (1911-1979) & Miura Chikken (1900-1990)
Murata Kôkoku (1831-1912)
Nukina Kaioku (1778-1863)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Tanomura Chokugai (1903-1997) & Unrin’in Hôzan (born 1938)
Taniguchi Aizan (1816-1899)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)