Yoshimura Kôkei (1769-1836)
Gan Ku (1749-1838)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Chô Gesshô (1772-1832)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Hirai Baisen (1889-1969)
Hatta Kôyô (1882-1944)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Yamada Keichû (1868 -1934)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Imao Keinen (1845-1924)
Tanaka Nikka († 1845)
Takeuchi Seihô (1864-1942)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Yamashita Chikusai (1885-1973)
Okajima Seikô (1827-1877)
Hasegawa Gyokujun (1864-1921)