Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Kawamura Bumpô (1779?-1821)
Chô Gesshô (1772-1832)
Kamo no Suetaka (1754-1841) and Yamamoto Suemamo (Kirô)(1807-1862)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Nishiyama Kan'ei (1833-1897)
Tanaka Nikka (died 1845) and Kanô Arinobu (Gyokuei)(1730-1804)
Keibun, Matsumura (1779-1843)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Seiki? (dates unknown)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Kita Kadô (1812-1877)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Kishi Renzan (1804-1859)
Okada Kakusen (act. 1833-1844)
Õhara Donshû (died 1857)
Kishi Renzan (1804-1859)